Helikon 2016/24 Teljes nézet

Helikon 2016/24

december 25

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon máso­dik de­cem­be­ri számának vezércikkét Karácso­nyi Zsolt jegy­zi, ezt követi Bon­czi­dai Éva in­terjúja Sárközi Mátyással. Ver­set Egyed Eme­se, Cseh Ka­ta­lin, il­let­ve László György közöl, próza Bogdán Lászlótól, ta­nulmány Szőcs Istvántól ol­vas­ható. Egyed Péter közli Molnár H. La­jos nek­rológját. A fi­a­tal iro­da­lom Pa­vi­lon 420 ro­vatát, ahol Var­ga László Edgár és Bor­csa Imo­la prózája, Gál Hu­nor ver­sei ol­vas­hatók, Şte­fan Botiş, Er­jon Çuli és Ga­gyi Bo­tond munkái il­lusztrálják. A Távla­tok ro­va­tot, ahol Jo­szif Brodsz­kij ver­se ol­vas­ható, Horváth Ben­ji jegy­zi, a Fi­nis­to­riae ro­vat­ban Váradi Nagy Pál írása ol­vas­ható.
A Ki­ne­ma­tográfban Szántai János ír A szo­balány című, Chan-wook Park ren­dez­te dél-ko­re­ai filmről, a Theátrum­ban Csusz­ner Fe­rencz ír Dra­gomán György Ka­lucs­ni című, Vis­ky András ren­dez­te színda­rabról, kri­tikát Bodó Márta közöl Keszt­he­lyi György Lóde­nes em­ber­madár című kötetéről. A Fülszöveg­ben De­me­ter Zsu­zsa ír Botházi Mária Bol­dogság juszt is a tied című kötetéről, il­let­ve André Fe­renc Szálin­ger Balázs 360° című kötetéről, az Amp­litúdóban Ja­kab­ffy Tamás közli írását. Csil­lag István és Vin­c­ze Fe­renc képregényének címe: Mennyből az an­gyal… A lap­szám ol­da­la­it a sep­si­szentgyörgyi pul­zArt4 Kortárs Összművésze­ti Fesz­tivál ke­retében a Mag­ma Kortárs Művésze­ti Térben megnyílt Brâncuşi fiai és lányai. Egy családi int­ri­ka című tárlat anya­gai il­lusztrálják, melyről Ale­xand­ra Cro­i­to­ru közöl méltatást.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál