Helikon 2016/23 Teljes nézet

Helikon 2016/23

december 10

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon első de­cem­be­ri számának vezércikkét Papp At­ti­la Zsolt jegy­zi, ezt követi Lőrincz P. Gab­ri­el­la in­terjúja Dup­ka Györggyel, mely után ol­vas­ható Val­la­sek Júlia írása Ju­li­an Bar­nes The No­i­se of Time című könyvéről. Prózát közöl Jancsó Miklós, va­la­mint Bogdán László regényrészle­tet. Vers Bal­la Zsófiától és Király Far­kastól, Hein­rich Böll rövid­prózája Vin­c­ze Fe­renc fordításában ol­vas­ható. Kri­tikát An­tal Balázs Szabó Róbert Csa­ba Alakváltók című regényéről, ta­nulmányt Szőcs István közöl.

A fi­a­tal iro­da­lom Pa­vi­lon 420 ro­vatát, ahol André Fe­renc, Gothár Tamás és Bálint Szilárd ver­sei, va­la­mint a Fi­nis­to­riae fe­je­zet­ben Se­lyem Zsu­zsa esszéje a me­ta­mo­der­niz­musról, il­let­ve Luke Turner Me­ta­mo­der­nis­ta kiáltvány című írása ol­vas­ható, Ko­pacz Kund, Aj­der Ro­xana Da­ni­e­la és Pa­vel Gro­su munkái il­lusztrálják. 

A Cent­ral Euro­pe­an Times ro­vat­ban Ha­klik Nor­bert írása ol­vas­ható Ind­rek Hargla Mel­chi­or és a hóhér lánya című könyvéről, a Ki­ne­ma­tográfban Fe­ren­czi Szilárd ír az Ern­elláék Far­kaséknál című ma­gyar filmről, a Theátrum­ban Fis­cher Bo­tond az In­ter­et­ni­kai Színházi Fesz­tiválról. A Fülszöveg­ben László Noémi ír Székely János A nyu­ga­ti had­test és Bölöni Far­kas Sándor  Utazás Észak-Ame­rikában című köte­te­iről, az Ap­litúdóban Ja­kab­ffy Tamás közli írását a So­No­Ro fesz­tiválról. Csil­lag István és Vin­c­ze Fe­renc képregényének címe: Kaf­ka. A lap­szám ol­da­la­it a ko­lozsvári Kisállomás épületében meg­ren­de­zett DIY című tárlat anya­gai il­lusztrálják, amelyről Horváth Előd Benjámin közöl méltatást.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál