Helikon 2016/22 Teljes nézet

Helikon 2016/22

november 25

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon máso­dik no­vem­be­ri számának te­ma­tikája a ma­gyar sci-fi. A lap­szám első ol­dalán Papp At­ti­la Zsolt ver­se ol­vas­ható, me­lyet Man­dics Györggyel való beszélgetése követ. Ver­set André Fe­renc, Horváth Ben­ji, Karácso­nyi Zsolt és Király Zoltán, prózát An­tal Balázs közöl, továbbá Ște­fan Ma­na­sia ver­sei ol­vas­hatók László Noémi fordításában. Ta­nulmányt Ve­res Miklós a du­a­liz­mus kori ma­gyar sci-fi iro­da­lomról, Bor­sos J. Gyöngyi Bálint Ti­bor tu­dományos fan­tasz­ti­kus írásairól, va­la­mint Szőcs István közöl.

A fi­a­tal iro­da­lom Pa­vi­lon 420 ro­vatát, ahol André Krisz­ti­na, Bor­csa Imo­la, Hajós Esz­ter és Solymár András prózái ol­vas­hatók, Székely Ian munkái il­lusztrálják.
A Cent­ral Euro­pe­an Times-ban Ha­klik Nor­bert ír Molnár Csa­ba A széttört idő le­gendája kötetéről, kri­tikát La­ka­tos Ar­tur közöl Isa­ac Asi­mov Az­azel című kötetéről, a Ki­ne­ma­tográfban Ja­kab-Ben­ke Nándor írása ol­vas­ható a Hu­rok című ma­gyar sci-firől, a Theátrum­ban Bréda Fe­renc közli írását. A Fülszöveg­ben De­me­ter Zsu­zsa ír Csányi Vil­mos Ő itt bent, va­la­mint Szőcs Géza Válo­ga­tott ver­sek című kötetéről, az Amp­litúdóban Ja­kab­ffy Tamás írása ol­vas­ható Far­kas Ödönről. Csil­lag István és Vin­c­ze Fe­renc képregényének címe: A jedi és az ő kis pada­van­ja. A lap­szám ol­da­la­it régi ma­gyar fu­tu­risz­ti­kus képes­la­pok, va­la­mint a Sztánai Al­kotótábor művészei­nek a ko­lozsvári Mi­ner­va Egyesület Cs. Gyi­me­si Éva termében nyílt tárlatának anya­gai il­lusztrálják, utóbbiról Dabóczi Géza közöl méltatást.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál