Helikon 2016/20 Teljes nézet

Helikon 2016/20

október 25

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon máso­dik októberi számának vezércikkét Vida Gábor jegy­zi, az in­terjúban László Noémi beszélget Ste­fa­no Bot­to­ni történésszel, ezt követi Dup­ka György ta­nulmánya 1956 kárpátal­jai vo­nat­kozásairól, va­la­mint néhány részlet Szilágyi Do­mo­kos le­ve­lezéséből. Ver­sek ol­vas­hatók Var­ga László Edgártól, Czegő Zoltántól, il­let­ve Au­rel Du­mi­trașcutól Jánk Károly fordításában, prózát Tamás Kincső, esszét Szőcs István közöl. 

A fi­a­tal iro­da­lom Pa­vi­lon 420 ro­vatát, ahol André Fe­renc, Gothár Tamás, Ma­i­er Péter ver­set, Szabó R. Ádám prózát közöl, Ama­lia Crișan munkái il­lusztrálják. 

A Ki­ne­ma­tográfban Fe­ren­czi Szilárd beszámolója ol­vas­ható a 16. Film­tett­fesztről, a Theátrum­ban Bréda Fe­renc közli írását, kri­tikát Egyed Eme­se ír Illyés Gyu­la Naplójegy­ze­tek 1956-1957 című kötetéről. A Fülszöveg­ben Codău An­namária ír Demény Péter Apa­mozsár és a JAK Füze­tek so­ro­zat­ban meg­je­lent Tu­ris­ta és zarándok. Esszék és ta­nulmányok Kemény Istvánról című köte­tekről, az Amp­litúdóban Ja­kab­ffy Tamás közli írását. Csil­lag István és Vin­c­ze Fe­renc képregényének címe: Meg­emlékezések. A lap­szám ol­da­la­it a Ma­gyar Írószövetség Írók a for­ra­da­lom­ban – 1956 című kiállításának anya­ga il­lusztrálja, melyről Sza­kolczay La­jos közöl méltatást. 

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál