Helikon 2016/19 Teljes nézet

Helikon 2016/19

október 10

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon első októberi számának vezércikkét Karácso­nyi Zsolt jegy­zi, ezt követi Elek Ti­bor beszélgetése Ármos Loránd­dal, Bálint Tamással és Far­kas Well­mann Évával, majd Ni­chita Stănes­cu, Mir­cea Di­nes­cu, Ana Blan­dia­na és And­rei Fis­chof ver­sei ol­vas­hatók Lászlóffy Csa­ba fordításában. Ver­set közöl Esz­teró István, prózát Med­gye­si Eme­se és Váradi Nagy Pál. Ta­nulmány ol­vas­ható Szőcs Istvántól, va­la­mint Po­mogáts Bélától, aki Lászlóffy Csa­ba költészetéről ír. Továbbá kri­tikát közöl Fried István, va­la­mint Balázs Imre József Markó Béla Kerítés című kötetéről.
A fi­a­tal iro­da­lom Pa­vi­lon 420 ro­vatát, ahol Bi­ha­ri Csil­la Rozália prózája, Gál Hu­nor és Sánta Miriám ver­sei, va­la­mint Horváth Ben­ji esszéje ol­vas­ható, Székely Ian munkái il­lusztrálják.

A Cent­ral Euro­pe­an Times­ban Ha­klik Nor­bert ír Pet­ru Cim­poeșu Si­mi­on, a pa­nel­szent című regényéről, a Ki­ne­ma­tográfban Bakk Ágnes a Kút című ma­gyar filmről, me­lyet Gig­or At­ti­la ren­de­zett, a Theátrum­ban Győrfi Kata a Sep­si­szentgyörgyi Tamási Áron Színház és a Háromszék Tánc­együttes Zon­go­ta című da­rabjáról, me­lyet Sar­dar Tag­i­rovs­ky ren­de­zett Tamási Áron Zöld ág című kis­regénye alapján. A Fülszöveg­ben Erdős Ka­ta­lin közli írásait Emi­li­ja Dv­orj­ano­va Mon­dat­kon­cert és Pet­ra So­u­ku­pová Eltűnés című köny­ve­iről, az Amp­litúdóban Ja­kab­ffy Tamás írása ol­vas­ható. Csil­lag István és Vin­c­ze Fe­renc képregényének címe: A józa­nodás állomásai. A lap­szám ol­da­la­it a Har­gi­ta Me­gyei Kul­turális Központ csíksze­re­dai Free Camp Nem­zetközi Képzőművésze­ti Al­kotótábor kiállításának anya­ga il­lusztrálja, melyről Túros Esz­ter közöl méltatást.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál