Helikon 2016/18 Teljes nézet

Helikon 2016/18

szeptember 25

Bővebb leírás

Nincs készleten!

Kiadó: Helikon
  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 24 x 34 cm
  • ISBN: 5948410000065
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 24
  • Képek: fekete-fehér

3,00 lej

A He­li­kon máso­dik szep­tem­be­ri száma Horváth Ben­ji versével in­dul, ezt követi Székely Fe­renc beszélgetése Cseke Gábor író, költő, újságíróval, majd Do­nal Ryan prózái ol­vas­hatók László Noémi fordításában. Ver­set Tamás Dénes, Cson­tos Márta, Lovász Krisz­ti­na, prózát Márton Eve­lin és Czakó Gábor közöl. Ta­nulány ol­vas­ható Szőcs Istvántól, va­la­mint Kántor La­jostól, aki a Ko­runk folyóirat történetéről ír.
A fi­a­tal iro­da­lom Pa­vi­lon 420 ro­vatát, ahol Ozsváth Zsu­zsa prózái, va­la­mint Szén Benjámin, Élő Csen­ge Enikő, Szőke Olivér és Ște­fan Ma­na­sia ver­sei ol­vas­hatók, Kusz­tos Juli raj­za il­lusztrálják.

Kri­tikát Király Far­kas közöl Ale­xand­ru Va­ku­lovski Hányin­ger utca című könyvéről, a Ki­ne­ma­tográfban Papp At­ti­la Zsolt ír a Fran­kofónia című fran­cia-hol­land-német filmről, a Theátrum­ban Győrfi Kata a bu­ka­res­ti I.L. Ca­ra­gi­ale Nem­ze­ti Színház Do­ro­ta Masłows­ka Köztünk min­den rend­ben van című da­rabjáról, me­lyet Radu Af­rim ren­de­zett. A fülszöveg­ben Molnár Zsófia írásai ol­vas­hatók Ele­kes Dóra Det­tikéről és más is­te­nekről című könyvéről, il­let­ve az Erdélyi Szép Szó 2015 an­tológiáról, az Amp­litúdóban Ja­kab­ffy Tamás közli írását. Vin¬c¬ze Fe¬renc és Csil¬lag István képregényének címe: Költözés előtt. A lap­szám ol­da­la­it a Ko­lozsvári Szépművésze­ti Múze­um­ban meg­ren­de­zettt Mi­me­sis 2016 – Con­ti-mentális te­rek című cso­por­tos tárlat anya­gai il­lusztrálják, amelyről Za­ka­riás Ágota közöl méltatást az Ar­te­fak­tum­ban.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál