Kérdezz-felelek Kolozsvár történetéből Teljes nézet

Kérdezz-felelek Kolozsvár történetéből

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 15,5 cm
  • ISBN: 9789736432354
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 132
  • Képek: színes, László Miklós fényképeivel

33,00 lej

Takács Gábor világjáró grafikus­művész, a műemlékek szerel­me­se és megörökítője, a Kele­men Lajos Műemlék­védő Társaság­nak a kezde­tektől fogva lelkes tagja. Ennek Bethlen-bástyát áb­rá­­zoló emblé­má­ját is ő alko­tta. Nyugalomba vo­nul­­va 2008-ban elvállalta a társa­ság irodavezetői tiszt­ségét, s azóta még szé­lesebb kör­ben fejti ki mű­emlékvédő tevékenységét. A választmány megbízásá­ból megszervezte a kolozs­vári középiskolások számá­ra a műemlékismereti vetél­ke­dő­ket. Évről évre – többnyire no­vem­ber­ben – a kolozsvári ma­gyar tan­nyelvű iskolák X. és XI. osztályos diákjai összemérhetik a város műemlékeiről felhalmozott isme­reteiket. Rendszerint törté­nelem­tanáraik irányítják felké­szülésü­ket. Tőlük kapják kézbe azokat a városról szóló köteteket, ame­lyekből megtanulhatják azoknak az épületeknek a titkait, amelyek­ben nap mint nap meg­fordulnak, esetleg laknak vagy tanulnak is.
A felkészülést segítő céllal Takács Gábor évente összeállított egy mind gazdagabb, a város műem­lékeire vonatkozó kérdéssort megadva a kérdésekre a kime­rítő választ is. Eleinte e kérdések csak a legfontosabb épületekre, létesítményekre vonatkoztak, de egyre szaporodva végül mond­hatni az egész várost átfogják. Innen jött a szerző ötlete, hogy maradandóbb formában is érde­mes lehet közzétenni e kétszáz kérdést: nem csak a versenyre készülő diákság, hanem a szé­le­sebb, a város múltja iránt érdek­lődő közönség is okulhat belőlük.
A kérdezz-felelek sort László Miklós kitűnő felvételei teszik a szó szoros értelmében színessé, képeskönyvvé. Ő nap­jainkban a város legelhivatottabb megörö­kítője. Kötetek sorát illusztrálják képei.
Minden bizonnyal az elkövet­kező évek vetélkedőinek részt­vevői, de a szülők, tanárok is haszonnal fogják forgatni ezt a hétszáz éves városunk múltjába, titkaiba elvezető kis kötetet. Jó lesz tankönyvnek és kézikönyv­nek, ajándéknak és emlékeztető­nek egyaránt.
Gaal György

 

Hírlevél

Partnereink

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál