Korunk 2016/12 - Szerelem a történelemben Teljes nézet

Korunk 2016/12 - Szerelem a történelemben

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 128
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A Ko­runk idei utolsó számának te­ma­tikája: sze­re­lem a történe­lem­ben. Az összeállításban sze­re­lem és történe­lem kéz a kézben jár – miközben testközel­be hoz­za a ma­gyar história néhány is­mert személyiségét a legérzéke­nyebb pon­tok meg­ra­gadásával, érzel­mi életük kötődése­i­nek be­mu­tatásával. Hősei ese­tenként történel­mi páro­sok, ese­tenként a „magányos na­gyok” közül néhányan, mel­lettük is­mert-is­me­ret­len kap­cso­la­ta­ik, sze­rel­me­ik, múzsáik, fe­leségeik vagy akár az ano­ni­mitásból előtűnő polgárasszo­nyok a ma­guk si­kamlós és a sze­re­lem­hez csupán érintőle­ge­sen (vagy még úgy is alig)kap­csolódó történe­tecskéivel. Ki kit sze­re­tett – ho­gyan és miért? 

Néhány cím a tar­ta­lomból: Papp Gábor: Házastársi örök sze­re­lem. Nádasdy Tamás és Ka­ni­zsai Or­so­lya le­ve­lezése; Kovács Kiss Gyöngy: „Sze­re­lemből” – a törvény elé; Obor­ni Teréz: „Iga­zi sze­rel­me­sed, Gab­ri­el”. Beth­len Gábor és Káro­lyi Zsu­zsan­na története; Mark­aly Aran­ka: Érdek vagy sze­re­lem? Thököly Imre és Zrínyi Ilo­na kap­cso­la­ta; Kozári Mo­ni­ka: Andrássy Gyu­la gróf és Erzsébet királyné kap­cso­la­ta; Her­mann Róbert: A tábor­nok neje – Görgei Artúr fe­lesége; Csa­pody Miklós: Ami­tié amo­u­re­u­se. Gróf Bánffy Miklós és báró Bor­nem­issza Elemérné Szilvássy Ka­ro­la; Rom­sics Ignác: Beth­len István sze­rel­mei. 
A tömb – amely az adott kritéri­u­mon belüli, el­kerülhe­tet­lenül szűk és eset­le­ges válo­gatás el­lenére is igen színes képet mu­tat – a história sze­rel­me­i­nek bi­ro­dalmában ka­lan­doz­va, kor­do­ku­men­tu­mok­ra, le­ve­lezések­re ala­poz­va gyűjt egy­be és mesél el néhány történel­mi sze­rel­met – ám valójában magát az éle­tet meséli, hi­szen valós történe­te­ket mond el híres em­be­rek szer­ele­me­iről.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál