Korunk 2016/10 - Kívül a kánonon Teljes nézet

Korunk 2016/10 - Kívül a kánonon

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 128
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A Ko­runk októberi számának te­ma­tikája: Kívül a káno­non. Van­nak olyan szerzők, aki­ket min­den­ki ol­vas, de nem igazán szo­kott róluk beszélni. Olyan ala­kok ezek, aki­ket az egye­te­mi tu­dományüzem hi­va­ta­lo­san so­ha­sem is­mert el tel­jesítménye­ikért, de a hi­va­ta­los ber­ke­ken kívül annál inkább ha­tot­tak újszerű fel­vetéseik, termékeny tévedéseik, pro­vo­katív eszméik által. Mégsem kerültek az őket meg­il­lető hely­re, mert va­la­mi­lyen szem­pontból kényel­met­le­nek. Kik azok a tit­kos ked­ven­cek, akik számta­lan ma el­is­mert szerzőt ti­tok­ban meg­ih­let­nek?

Ki­ket il­let­ne meg előkelőbb hely, ha igazítani le­het­ne a káno­non? Va­jon biz­to­sak le­hetünk ben­ne, hogy a hi­va­ta­los kánonból nem hagy­tunk ki sen­kit? És egyáltalán szükségünk van-e kánon­ra? Ilyen kérdések megvála­szolására kértük fel te­ma­ti­kus lap­számunk szerzőit. 
A tar­ta­lomból: Láng Zsolt: A Voya­ger-kánon; Se­lyem Zsu­zsa: Psyché a kánon­ban; Tamás Dénes: A káno­nok jövője; Ármeán Otília: Nyom­vo­na­las ol­va­sa­tok; Demény Péter: Az em­ber­nek az em­berről; Zsig­mond And­rea: „A színház men­jen az em­ber­hez”; Szűts Zoltán – Yoo Ji­nil: Ko­re­ai kul­turális ex­pan­zió; Zuh Deodáth: A ti­zen­egye­dik óra előtt; András Sándor: A káno­nokról és ami ki­ma­rad belőlük.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál