Korunk 2016/6 - Szellem a gépben Teljes nézet

Korunk 2016/6 - Szellem a gépben

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 128
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A ko­lozsvári Ko­runk folyóirat júni­u­si számának te­ma­tikája „Szel­lem a gépben”. A „szel­lem a gépben” vagy a „gépben la­kozó kísértet” Gil­bert Ryle an­gol fi­lozófus gúnyos me­ta­forája a nyu­ga­ti kultúra ha­gyományos em­berképére. E sze­rint a máig ható elképzelés sze­rint az em­ber testből és lélekből áll, mely utóbbi részben önálló, ma­gasz­to­sabb éle­tet él, sőt a test halála után tovább létez­het. Az anya­gi test térbe­li, me­cha­ni­kai törvények­nek aláve­tett, külső meg­fi­gyelők leírhatják fo­lya­ma­ta­it, álla­po­ta­it, élete nyilvános. Ily módon min­den em­ber két párhu­za­mos éle­tet él: egyi­ket a szel­le­mi világban, a mási­kat a fi­zi­ka­i­ban.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál