Korunk 2016/8 - Magyar szentek és boldogok Teljes nézet

Korunk 2016/8 - Magyar szentek és boldogok

  • Kiadási év: 2016
  • Méret: 16,5 x 24 cm
  • ISBN: 9771222283304
  • Kötés: puha borító
  • Oldalszám: 128
  • Képek: fekete-fehér

5,00 lej

A Ko­runk folyóirat 2016. au­gusz­tu­si számának te­ma­tikája: ma­gyar szen­tek és bol­do­gok. A szen­tek tisz­te­le­te a késő an­tik­vitástól a középkor végéig (s a ka­to­li­ciz­mus­ban nap­ja­in­kig) a ke­reszténység egyik leg­fon­to­sabb kul­tusz­formája. Történetét ku­tat­va nem­csak a különböző ko­rok vallásos világképéről ka­punk színes képet, ha­nem az egész társa­da­lomról, an­nak jog­szokásairól, hétközna­pi életéről, ideáljairól és hi­e­del­me­iről, az egyházi és világi ha­ta­lom – a mo­dern kor­ban egyház és po­li­ti­ka vi­szonyáról is.

Hírlevél

Partnereink

Vallásszabadság Háza

Communitas

Helikon

Erdélyi Irodalmi Portál